Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

BodyChange BV is een onderneming die personal training, small group training en groepslessen verzorgt en staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 75698293. Deelnemers/Leden zijn zij die een overeenkomst zijn aangegaan of degene voor wie een overeenkomst is aangegaan met BodyChange.

Artikel 2: Aanmelding

a) Bij aanmelding vult de deelnemer het inschrijfformulier op de personal training app in. Met ondertekening hiervan verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Het inschrijfformulier bevat naam, adresgegevens, IBAN, mailadres en geboortedatum van deelnemer. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve en trainingsdoeleinden gebruikt.
b) De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.
c) Het aantal uren dat gevolgd moet worden voor de Personal Training Formule, moet binnen de in het contract aangegeven duur hebben plaatsgevonden. Respectievelijk 3 maanden, 6 maanden en 4 maanden voor personal training, small group training en de 10-rittenkaart.

Artikel 3: Betaling

Het totaalbedrag voor de personal training (PT) overeenkomst dient voor de aanvang van de eerste training in zijn geheel te zijn voldaan. Tenzij anders is afgesproken. Overige lessen en abonnementen worden via vooruitbetaling of automatische incasso geïnd.

Artikel 4: Afmelden

a) Personal training/Small group training
Bij verhindering dient u dit tijdig te melden minimaal 24 uur voor aanvang van de training. Dit kan telefonisch of per e-mail. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, verliest de klant daarmee het recht nog later de afspraak in te halen.
Wanneer een sessie op tijd wordt geannuleerd dan kan de deelnemer de training op een ander moment inhalen. Dit dient te gebeuren in dezelfde maand als de originele sessie gepland was, hierna verloopt de sessie.
BodyChange behoudt zich het recht om reserveringen te weigeren of de relatie met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de klant herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de contract termijn overschrijdt. Zonder gehouden te zijn tot enig vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. Gedeeltelijke restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.


b) Groepslessen
De groepslessen beginnen tijdig en van deelnemer wordt verwacht dat hij/zij bij aanmelding voor een les ook tijdig aanwezig zal zijn. Bij verhindering dient er voor de groepslessen minimaal 2 uur van tevoren te worden afgemeld, indien deelnemer hier in gebreke blijft zal de les alsnog in rekening worden gebracht. De groepslessen gaan door bij minimaal 3 deelnemers. Je dient dit zelf in de gaten te houden. Hoor je niks dan zal de les gewoon doorgaan. Gaat de les niet door dan krijg je uiteraard de credit terug.


c) Credits Small group training
De credits voor small group training dienen binnen 4 weken na uitgave verbruikt te worden, inhaallessen dienen binnen deze periode te worden gepland, indien niet mogelijk vervalt deze.

Artikel 5: Openingstijden

De lestijden van de groepslessen worden door BodyChange vastgesteld. Indien deze veranderen zult u daar tijdig van op de hoogte worden gesteld door middel van publicatie op de website, en/of via de personal training app. Tijdens officiële en erkende feestdagen behoudt BodyChange zich het recht voor gesloten te zijn.

Artikel 6: Overmacht

In het geval dat BodyChange als gevolg van overmacht tijdelijk haar verplichting niet kan nakomen heeft zij de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst, haar verplichting op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt voortduurt. Indien de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan BodyChange de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.

Artikel 7: Gezondheidsverklaring

a) De deelnemer verklaart niet op de hoogte te zijn van enige ziekte of lichamelijk ongemak waardoor deelname aan de lessen medisch onverantwoord zou zijn.
b) De klant is verplicht om pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid zowel voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.

Artikel 8: Risico en aansprakelijkheid

a) BodyChange is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van https://domyhomework.pro/ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies.
b) De klant begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere complicaties kunnen voorkomen zonder dat dit ontstaan is uit nalatig handelen van Team BodyChange.

Artikel 9: Kledingvoorschriften

Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient de klant schone sportschoenen voor in de zalen te dragen, schone sportkleding te dragen en een handdoek mee te nemen.

Artikel 10: Beëindiging overeenkomst

a) Het beëindigen van de overeenkomst dient te gebeuren per email. Na de minimale 6 maanden welke geld voor de small group training of 3 maanden voor de personal training is er een maand opzegtermijn welke ingaat op de factuureer-datum.


b) Tussentijdse opzegging dan wel tijdelijke stopzetting van de overeenkomst is mogelijk indien het als gevolg van aantoonbare (d.m.v. verklaring van arts/therapeut) blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de overeenkomstperiode gebruik te maken van de diensten van BodyChange. Ook hier geldt een opzegtermijn van één maand. Dit betekent dat als je vóór het einde van de factuurmaand opzegt je de daaropvolgende maand de contributie nog betaald. c) Het beëindigen van de automatische incasso gaat met een maandopzegtermijn vanaf de laatste incasso. Let dus goed op je datum van incasso.